Privacy overeenkomst cliënten

UW PRIVACY Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat het intakeformulier en verslaglegging.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Specifiek gaat het om de volgende persoons gegevens:
– Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
– Geboortedatum van de cliënt(en)
– Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

Bij minderjarige cliënten
– Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van ouder(s)/ wettelijke verzorger(s).

Indien dit in belang van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
– Naam, adres van huisarts
– School van de minderjarige cliënt / indien nodig.

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.  Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
– gezondheid
– godsdienst of levensovertuiging
– zaken m.b.t. de seksualiteit
– Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Verder leg ik nog in het cliëntdossier vast:
– relatienummer zorgverzekering

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 1. Beroepsgeheim

Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 1. Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Waarborging privacy

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: Psychosociale hulpverlening
 • de kosten van het consult
 • Deze factuur verstuur ik via de mail.
 • Het relatienummer van uw zorgverzekeraar

U heeft het recht als cliënt om wijziging/ aanvulling of op de gehele verwijdering van de persoonsgegevens, indien gewenst.

U wordt mondeling geïnformeerd tijdens de intake, met een verwijzing naar de website.
Uw gegevens worden digitaal bewaard op mijn computer, beveiligd met een wachtwoord
Er worden regelmatig back-ups gemaakt. De website maakt gebruikt van cookies

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat ik direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Dit datalek moet ik ook melden bij de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).